Albo - Zaštitna i radna odeća - Zaštitna obuća - Sertifikovani proizvodi - Lična zaštitna oprema - Zaštita glave i tela

Zakoni i standardi

Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu jesu odjeća, obuća, pomoćne naprave i uređaji koji služe za sprečavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja, bolesti u vezi sa radom i drugih štetnih posljedica po zdravlje zaposlenog ( Zakon o zaštiti i zdravlju na radu „Službeni list Crne Gore", br.034/14 od 08.08.2014 ; Zakon o izmjenama i dupunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu „Službeni list Crne Gore", br.044/18 od 06.07.2018 ). To znači da je lična zaštitna oprema svaka oprema koju nosi ili drži korisnik radi sopstvene zaštite od jedne ili više opasnosti po njegovo zdravlje i bezbjednost, kao i:

  • Oprema koja se sastoji od više uređaja, pribora, sredstava ili drugih komponenti koje je proizvođač sastavio prilikom izrade, odnosno povezao u jednu funkcionalnu cjelinu radi zaštite korisnika te opreme od jednog ili više potencijalno istovremenih rizika;
  • Zaštitno sredstvo, pribor ili uređaj koji je fiksno ili odvojivo spojen, odnosno povezan sa nekom drugom ličnom opremom, koja nije oprema za zaštitu, a koju korisnik nosi ili drži tokom obavljanja određenih aktivnosti pri radu;
  • Zamjenljive komponente LZO koje su od bitnog značaja za njeno ispravno i pravilno funkcionisanje i koje se koriste isključivo za takvu opremu. Svaki uređaj, pribor ili sredstvo, odnosno sistem koji se stavlja na tržište zajedno sa LZO, sa ciljem da se poveže sa drugim spoljnim dodatnim uređajem, smatra se sastavnim dijelom te LZO, čak i ako taj sistem nije namijenjen da ga korisnik nosi ili trajno drži tokom cijelog perioda izloženosti riziku.

Propisano je da se lična zaštitna oprema dijeli na sledeće kategorije:

1. Kategorija I (jednostavna) obuhvata LZO za koju proizvođač ili njegov zastupnik predviđa da korisnik te opreme može sam da procijeni stepen zaštite od minimalnih rizika i ako dejstva tih rizika, pod uslovom da ona nastupaju postepeno, korisnik može bezbjedno i pravovremeno da utvrdi.

2. Kategorija II (obična) obuhvata LZO koja nije LZO kategorije I niti LZO kategorije III.

3. Kategorija III (zahtjevna) obuhvata LZO koja je namijenjena zaštiti od smrtnih opasnosti, kao i opasnosti koje mogu ozbiljno i trajno da oštete zdravlje i čija trenutna dejstva koja predviđa proizvođač ili njegov zastupnik, korisnik te opreme ne može pravovremeno da utvrdi.

Sertifikovani artikli kompanije Albo imaju svu potrebnu dokumentaciju i sertifikate, koji su dostupni svim kupcima.

Akt o proceni rizika

Zakon o Bezbjednosti i Zdravlju na radu, obavezuje sve poslodavace da donesu Akt o procjeni rizika za sva radna mjesta u radnoj okolini. To se mora uraditi u formalnom pisanom obliku. Akt o procjeni rizika jeste dokument koji sadrži opis procesa rada sa procjenom rizika od povreda i/ili narušavanja zdravlja na radnom mjestu u radnoj okolini, kao i mjere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbjednosti i zdravlja na radu. Akt o procjeni rizika izrađuje lice odgovorno za bezbjednost i zdravlje na radu.

Procjena rizika (Akt o procjeni rizika) je preispitivanje svih aspekata rada, sa ciljem da se prepoznaju elementi koji mogu uzrokovati povrede na radu ili štete, a prema listi opasnosti i štetnosti koje daje Pravilnik o načinu i postupku procjene rizika, Priručnik za procjenu rizika Evropske Agencije za bezbjednost i zdravlje na radu i ček liste EU za svako pojedinačno zanimanje. Tako se lako opasnosti uklanjaju i i uvode preventivne ili zaštitne mjere koje će kontrolisati rizik i stvoriti uslove za upravljanje rizikom. Sve to sa ciljem da se stvore uslovi za bezbjedan rad zaposlenih, smanjenje povreda na radu i oboljenja u vezi sa radom.

Akt o procjeni rizika je dokument kojim se definišu sve potencijalne opasnosti i štetnosti kojima su zaposleni izloženi prilikom obavljanja svojih poslova. Definisanje opasnosti i štetnosti, kao i mjera za njihovo otklanjanje se vrši proučavanjem opisa poslova koje sadrži Ugovor o radu, Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta i razgovorom sa zaposlenima. Procjena rizika se ne vrši uopšteno, već se konkretizuje za svako pojedinačno radno mesto.

U Aktu o procjeni rizika definisano je koje standarde lična zaštitna oprema mora da ispuni. Prije izbora opreme uvek provjerite šta je predviđeno u Aktu o procjeni rizika i konsultujte se sa licem za bezbjednost.